Helsefag i Spania

Lærling i helsearbeidarfaget, Stine Bukkestein Trohjell, var so heldig å få jobbe delar av læretida si på Fundacion Betanien i Alicante i Spania. Dette takka vere ordninga med Leonardo da Vinci-stipend, som Opplæringskontoret fekk tilsagn på. I 3 månader deltok ho i det daglege arbeidet på sjukeheimen. På biletet sit Stine saman med hennar hovudinstruktør, Torunn Nilsen.
 
 
Institusjonen har fokus på omsorg, aktivitet og mental stimulering for beburarane sine. Dette oppdagar du straks du kjem inn i vestibylen, der blikket automatisk vert dradd mot to store og fargerike oppslagstavler som informerer om alle aktivitetar dei neste 14 dagane.
  
Ideel organisasjon

Til vanleg er Stine lærling i Vaksdal kommune. Frå mars til juni 2014 jobba ho på Fundacion Betanien i Alfaz del Pi. Det same gjorde også fire andre lærlingar frå Norge. Elevar frå Den Norske Skolen i Costa Blanca har kortare praksis på eit par veker. I tillegg, har fleire sjukepleiarstudentar ved Betanien i Bergen praksisperiode der. Med andre ord er opplæring ein del av den faste drifta, og soleis vert Stine møtt av eit velfungerande opplegg for lærlingar. Fyrste dagen fekk ho full omvisning samt helse på sin faste instruktør, dei andre tilsette/leiar og bebuarane. Før ho tok til å jobbe, fekk ho utdelt eit introduksjonshefte med mykje nyttig informasjon samt vaktlista si.

Fundacion Betanien er ein privat ideell institusjon, som vert dreven av Stiftinga Betanien Bergen. Det jobbar 45 personar der, fordelt på 25 årsverk. Alle tilsette med bebuarkontakt er nordisktalande. 19 norske bebuarar frå Bergen kommune har opphald der, dei fleste over lang tid. Pårørande som er på vitjing hjå sine kjære, kan leige trivelege leilegheiter som ligg på området. Institusjonen drivast etter gjeldande spanske og valencianske lover og reglar. Sidan få av dei tilsette er frå distriktet og ein stadig har nye tilsette, har nokre ildsjeler påteke seg ansvar for å arrangere fritidsaktivititetar for dei tilsette, f.eks. i form av fjellturar i nærområdet.

 Omsorg, aktivitet og mental stimulering

Som eit ledd i å gje den enkelte bebuar best mogeleg livskvalitet, har Fundacion Betaninen fokus på omsorg, mental stimulering og tilbod om aktivitetar. Dei prøver å gjere bebuarane delaktige i dei daglege gjeremåla og jobbar etter prinsippet om «hjelp til sjølvhjelp». For dei tilsette er omsorg, stimulering og aktivitetar ein naturleg del av jobben på line med ernæring og stell.
 
 
Stine fortel at ho har delteke på aktivitetar som basketball, ballongleik, felles kryssord, blomsterdag, quiz, vaffelsteiking i hagen, samt diverse innslag av song og musikk. Elles vert det av og til vist film eller sett på lydbok i opphaldsstova. So sant veret er nokonlunde bra, brukar bebuarane dagleg å ha eit lettare måltid med frukt ute i hagen. Ved bassengområdet finnast det også ein triveleg sansehage, der ein kan setje seg ned og nyte ulike blomar, vekster og urter.

 Utflukter og aktivitetar

«Det er mange frivillige som også er med på å gje eit godt aktivitetstilbod for bebuarane», fortel Stine. - Me har blant anna hatt besøk av kor, songarar og «strikkedamer». Dei frivillige jobbar også gjennom Kirkebussen og tek bebuarar med ut på ulike opplevingar", seier ho vidare.

 
«Om lag ein gong i månaden vert det arrangert tur for alle bebuarane. Eg har vore med på ein hittil, den gjekk til Solgården. Me gjekk i sansehagen der, og etterpå fekk me god 3 rettars middag. Det kom nokon og spelte piano og song for oss. Eg har også vore med bebuarar på Kyrkjebussen som går kvar tredje søndag. Den går til Minnekirka ved Solgården. Etter gudstenesta er det tradisjonell kyrkjekaffi.
 
Kvar fredag er det stort marked i Alfaz del Pi, dit har eg vore med bebuarar. I tillegg har eg følgd bebuar på historieforedrag i regi av Den norske klubben her nede», fortel ho vidare.
 
Høgtid i Spania
 
"I påsken jobba eg for det meste, men fekk tid til å reise på spansk påskefeiring", fortel Stine. "På skjærtorsdag reiste me til La Nucia, ein naboby. Der var det sett opp eit skodespel om påskehøgtida rundt kyrkja. Dei hadde laga til tre scener framfor kyrkja, slik at publikum måtte bevege seg mellom dei forskjellige scenene, og flytte seg for skodespelarane. Deretter gjekk me eit stykke oppover, og på veg mot toppen var det også fire - fem ulike scener vi passerte. På toppen sat Maria med Jesus i armane, framfor korset. Det var eit fint skodespel." seier Stine.
På sjølvaste 17.mai gjekk turen til Solgården. Der hadde arrangørane pynta ei flott utescene, som var sentrum for både norske og spanske underhaldningsinnslag. Sjølvsagt samla dei eit norsk folketog på nasjonaldagen, og saman gjekk dei gjekk gjennom gatene frå Minnekirka og ned til Solgården. Nærast i biletet ser du bebuarar i rullestol saman med tilsette i 17.mai toget.

Kompetansemål

Som ein del av førebuinga til opphaldet, gjekk Stine saman med Opplæringskontoret gjennom kompetansemåla i læreplanen, og sette opp kva mål ho skulle ha hovudfokus på i løpet av praksisperioden. Måla blei oversende til kontaktpersonen i Spania for godkjenning. Når praksisperioden er over, leverer lærlingar som reiser på Leonardo-stipend ein sluttrapport til fylkeskommunen. 

Det er ikkje tvil om at Stine trivast som lærling ved Fundacion Betanien, og ho avsluttar med fylgjande utsagn: «Vekene her nede har gått so altfor fort. Eg stortrivast og gledar meg til komande opplevingar og aktivitetar».

23.03.2020
 

Lærling i produksjonsteknikkfaget

Hjå Felleskjøpet Agri - avdeling Vaksdal, er tre av dei tilsette lærlingar i produksjonsteknikkfaget. Dei tre er Andreas Hesjedal, Stian Olsnes og Stian Nyheim Hammer Verpelstad. Dei får opplæring i å drifte, utvikle og forbetra produksjonsprosessane i framstillinga av kjæledyrfôr og kraftfôr: Les meir..

19.02.2020

Ledige læreplassar 2020

Våre medlemsbedrifter har mange ledige læreplassar i ei rekke ulike fag.
Les meir..
18.02.2020

Fleire fagfolk

I januar arrangerte Opplæringskontoret for Indre Hordaland den årlege utdelinga av fagbrev.

Les meir..
25.02.2019

 Ledige læreplassar

Våre medlemsbedrifter har våren 2019 ei rekkje ledige læreplassar. Felles søknadsfrist for alle stillingane er 31.mars. For meir informasjon om dei ulike læreplassane, Les meir..

05.03.2018
Framleis ledige læreplassar
Nokre av våre medlemsbedrifter har enno ledige læreplassar våren 2018. For stillingane er det søknadsfrist snarast (pr. 11.mai) Les meir..
05.03.2018
Mange nye fagarbeidarar 
Det er gledeleg å registrere at fleire og fleire vel å bli fagarbeidarar.
På den årlege utdelinga av fagbrev i januar, var det heile 35 nye fagarbeidarar som fekk utdelt fagbreva sine av ordføraren i Voss. 
2017 vart dermed eit rekordår. Les meir..
Ledige læreplassar
 

Ledige læreplassar

Våre medlemsbedrifter har mange ledige læreplassar i ulike fag våren 2017. For alle stillingane, er det søknadsfrist 31.mars. sjå oversikt på neste side. Les meir..
03.10.2016
 

Mitt yrke - idrettsanleggsfaget

Enten det er snøføyk eller sol frå skyfri himmel, vil du truleg finne Ole Martin Mjånes i skianlegget i Myrkdalen. Ei mørk vinternatt køyrer han trakkemaskin. Ein varm sommardag driv han med skoging og kvisting til ny løypetrase. Kontrastane er store, og arbeidsoppgåvene varierte. «Eg kunne ikkje hatt det betre», fortel ein glad lærling. Les meir..
17.08.2016

Framleis ledige læreplassar

Pr 15.september 2016 er det framleis 3 ledige læreplassar hjå våre medlemsbedrifter; 1 læreplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget, 1 læreplass i logistikkfaget og 1 læreplass i idrettsanleggsfaget. For meir informasjon om stillingane, Les meir..
11.03.2016

Ledige læreplassar

Våre medlemsbedrifter har våren 2016 ledige læreplassar i 9 ulike fag; anleggsmaskinførar, bilfaget, idrettsanleggsfaget, industrimekanikarfaget, tømrarfaget, murarfaget, betongfaget, helsearbeidarfaget og borne- og ungdomsarbeidarfaget. Felles søknadsfrist for alle stillingane er 10.april 2016. Les meir..
08.03.2016

Auka kompetanse i distriktet

På den årlege festmiddagen på Park Hotel i januar 2016, fekk stolte fagarbeidarar utdelt fagbreva sine av ordførar Hans Erik Ringkjøb. Heile 33 personar tok fagbrev hjå våre medlemsbedrifter i 2015. Fagbreva fordelte seg over 9 ulike fag, og kjønnsfordelinga var 13 kvinner og 20 menn. 28 av dei var lærlingar, medan 5 tok fagbrev som praksiskandidatar. Les meir..
02.12.2015

Salsfaget - mitt lærefag

På Dale Trafikksenter står kunden i fokus. Det kan lærling Simen Frotveit skrive under på. Han tykkjer det kjekkaste med salsfaget er nettopp å treffe kundane, snakke med dei og yte god service. «Det er viktig å kunne lese kunden - sjå om dei har tid til å slå av ein prat eller om dei er hastige og skal vidare. Eg prøver å sjå det an, slik at kunden opplever best mogeleg service», fortel han. Les meir..
30.10.2015

Røyrleggjarlærling

Frode Hjortland er lærling i røyrleggjarfaget. Han byrja læretida si i 2013 hjå Kolskår & Utne As i Granvin. Sjølv bur han i Ulvik, men har både Granvin, Ulvik, Eidfjord, Voss, Ullensvang og Hardangervidda som arbeidsområder. «I eit lite firma kjem du bort i alt mogeleg av arbeidsoppgåver. Eg trivast godt, og har ein svært variert jobb», seier han. Les meir..
19.11.2014

Fyrste lærlingen i Hordaland

Jens Martin Svennes er den aller fyrste og einaste lærlingen i byggdriftarfaget i Hordaland fylke. På landsbasis er det berre registrert 2 byggdriftarlærlingar, opplyser Fagopplæringskontoret (pr. 1.nov. 2014). Faget er nytt, og blei godkjend i august i år. Tidlegare har det ikkje vore noko formelt krav til kompetanse i faget. Ein byggdriftar har normalt ansvaret for drift og vedlikehald av bygningar og tilhøyrande uteområder. I oktober gjekk Jens Martin over frå å vere vedlikehaldsarbeidar til å bli lærling hjå Myrkdalen Hotel. «Ingen dagar er like, og det er stor variasjon i arbeidsoppgåvene og arbeidsdagen min», svarar Jens Martin på spørsmål om kva han likar best i denne jobben. Les meir..
22.10.2014

Byggdriftarfaget - nytt fagbrev

Vaksenopplæringa på Voss starta i oktober opp kurs i byggdriftarfaget. 22 spente kursdeltakarar vil ein kveld i veka få undervisning i det nyleg godkjende faget. Kurset vert avslutta med skriftleg eksamen våren 2015. Deltakarane jobbar til dagleg med drift og vedlikehald av bygningar både i privat og kommunal sektor. Bestått eksamen i kombinasjon med 5 års relevant praksis/utdanning gjev deltakarane mogelegheit til å gå opp til fagprøve som praksiskandidatar. Ved bestått fagprøve, vil deltakarane vere blant dei aller fyrste i Noreg som innehar fagbrev i byggdriftarfaget. Vår medlemsbedrift Myrkdalen Hotel har tilsett den fyrste lærlingen i faget i Hordaland, og både han og hans fagansvarlege deltek på kurset. Les meir..
15.04.2014

Helsefag i Spania

Våren 2014 jobba lærling i helsearbeidarfaget, Stine Bukkestein Trohjell, på Fundacion Betanien i Alicante i Spania. Dette takka vere ordninga med Leonardo da Vinci-stipend. Institusjonen har blant anna fokus på å aktivisere beburarane sine. Dette oppdagar du straks du kjem inn i vestibylen, der blikket automatisk vert dradd mot to store og fargerike oppslagstavler som informerer om alle aktivitetane dei neste 14 dagane. Les meir..
14.02.2014

Mitt yrke

"Det beste med denne jobben er når brukarane viser glede og takksemd for at vi er her for dei. Det skal so lite til for å glede dei, og når eg opplever å bety noko for andre, vert eg også glad». Uttalen kjem frå Aina Kvitne, engasjert lærling i helsearbeidarfaget hjå lærebedrifta Voss kommune. Les meir..
29.01.2014

Stolte fagfolk

Voss og nabokommunane har fått 30 nye fagarbeidarar. Alle har vore tilsette i medlemsbedriftene til Opplæringskontoret. Fredag 24.januar fekk dei utdelt fagbrevet sit i glas og råme av ordførar Hans-Erik Ringkjøb, på det årlege arrangementet på Park Hotell. Ordførararen meiner fagarbeidarane har mykje å seie for distriktet. Les meir..
22.02.2013

Lærlingeintervju: anleggsmaskinførarfaget

- Eg kunne ikkje ha tenkt meg noko anna arbeid, uttalar ein særs nøgd lærling, Jostein Skjærven. - Kvar dag får eg gjere det eg likar best; å køyre maskin. Allereie i ung alder visste han at det var maskinførar han ville bli. Les meir..
21.02.2013

Lærlingeintervju: betongfaget

Sondre Een Kvalfoss er lærling i betongfaget på andre året. Den dagen vi er på vitjing, er det minus 10 grader. - Kulden gjer meg stort sett ingenting, smiler lærlingen som saman med kollegaer har sett opp ein forskalingsmur på Voss stasjon.- Det beste med arbeidet er å få jobbe ute heile året med praktiske og varierte arbeidsoppgåver, seier han. Les meir..
30.01.2013

33 nye fagarbeidarar

Det var ein gjeng både glade og stolte fagarbeidarar som 25.januar mottok fagbrevet sitt av ordførar Hans-Erik Ringkjøb, på det årlege arrangementet Opplæringskontoret har på Park Hotel Vossevangen. Totalt tok 33 personar i våre lærebedrifter fagbrev i 2012. Det er ein auke på heile 50% i forhold til 2011. - Ein styrke for regionen, seier ordføraren. Les meir..
17.12.2012

Lærlingeintervju: reiselivsfaget

Arsalan Portazedi (21) er den einaste lærlingen i reiselivsfaget i Hordaland fylke, tilsett hjå vår medlemsbedrift; Destinasjon Voss As. Då han gjekk reiselivslina ved Voss vidaregåande skule i 2011, bestemte han seg for å prøve å ta fagbrev i reiselivsfaget, sjølv om det finnast svært få læreplassar i dette faget. - Det beste med denne jobben er at ein alltid opplever noko nytt og har eit variert arbeid, sier han. Les meir..

11.12.2012

Fleire fagarbeidarar i idrettsanleggsfaget

Det var fem glade gutar som siste veka i oktober bestod fagprøven i idrettsanleggsfaget. Dei har gått to år i lære ved skianlegga i Myrkdalen og på Voss, etter at dei fyrst gjekk to år på idrettsanleggslina ved Voss Jordbruksskule. Idr.anlegg/anleggsgartnarline har dei også ved Hjelnes Vidaregåande i Ulvik. Gutane er no blant dei fyrste i Noreg som har dette fagbrevet - der læretida har vore i eit heisanlegg (okt. 2012). Les meir..
11.12.2012

Heldige lærlingar til Spania

Opplæringskontoret for Indre Hordaland er hausten 2012 tildelt Leonardo da Vinci-stipend på til saman kr 60.000. Tilskotet gjeld for 2 lærlingar i reiselivsfaget. Dei vil få ein praksisperiode på 13 veker kvar hjå ei aktuell reiselivsbedrift i byen Murcia i Spania. Les meir..
11.12.2012

Instruktørkurs på Voss

2. og 3. oktober blei det arrangert kurs for lærling-instruktørar og fagansvarlege på Voss. I alt deltok 19 personar frå lærebedrifter på Voss og nabokommunane Modalen og Vaksdal, dei aller fleste medlemer hjå Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Les meir..
11.12.2012

Nye fagfolk

Totalt var det 22 personar tilknytta Opplæringskontoret som tok fagbrev eller kompetansebevis i 2011. Den årlege utdelinga av fagbrev fann stad på Park Hotel Vossevangen 03.februar 2012. Les meir..

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagarbeidarar
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger